سرمایه گذاری در زمینه رباتیک

1395121119451675610151244

در چندین دهه ی اخیر، با پیشرفت چشمگیر صنعت رباتیک در جهان، سرمایه گذاری در این زمینه هم بسیار پیشرفت کرد. ده ها کشور برنامه توسعه رباتیک خود را ارائه کرده اند، که از میان این کشور ها، پنج کشوری که در زمینه رباتیک بسیار موفق بوده اند میتوان یه کره جنوبی، ژاپن، چین، امریکا، آلمان اشاره کرد و این پنج کشور دارای راهبرد بسیار متفاوت برای برنامه جامع و متمرکز خود در زمینه ی رباتیک دارند. کشور های مختلف دنیا با طراحی و ساخت ربات، آن را در زمینه های مختلف استفاده میکنند. هر چند که سرمایه گذاران در زمینه رباتیک برای به دست آوردن نتیجه و سود سرمایه خود می بایست صبر پیشه کنند و در بعضی مواقع با ضرر هایی مواجه شوند که در نتیجه میتوان گفت سرمایه گذاری در این بخش مستلزم ریسک پذیری بسیاری است. از سوی دیگر پرورش نیرو های متخصص و کارآمد هم هزینه بر است و هم زمان میبرد ولی دارای ارزش بسیار زیادی از لحاظ علمی است چون در نتیجه این سناریو ها ما یک خروجی برای صنایع، پزشکی، کشاورزی، ساخت و ساز و غیره خواهیم داشت. روز به روز رباتیک در حال گسترش و جایگیری در زمینه های مختلف است و این شرایط به استفاده هر چه بیشتر ربات ها منجر میشود و به زبان دیگر میتوان گفت که سرمایه گذاری در این زمانه با گذر زمان در حال افزایش است.

نظر بگذارید